Search This Blog

Tuesday, September 11, 2018


Ch Trương Phòng Th Nam Vit Nam Ca Hoa Kỳ

Trong cuc chiến t 1954 đến 1975, chính sách ca Hoa Kỳ v Vit Nam thay đi tùy hoàn cnh, ty quyn li và tùy s chn la ca dân chúng Hoa Kỳ qua các đi tng thng khác nhau, nhưng sut trong cuc chiến, quân đi Hoa Kỳ theo mt ch trương không thay đi, là ch phòng th Nam Vit Nam (NVN), không đưa b binh tiến đánh Bc Vit Nam (BVN), ngoi tr vic gi phi cơ tn công các căn c quân s BVN.
CH TRƯƠNG PHÒNG TH NAM VIT NAM

Trong chiến tranh Triu Tiên (1950-1953), Hoa Kỳ áp dng chiến lược tn công Bc Triu Tiên đ phòng th Nam Triu Tiên, tc ly công làm th. Khi can thip vào Vit Nam, các nhà lãnh đo Hoa Kỳ b ám nh bi chiến tranh Triu Tiên. (Mark Moyar, Triumph Forsaken, The Vietnam War, 1954-1965, Cambridge University Press, 2006, tr. 306.) Vì vy, ln ny Hoa Kỳ ch trương giúp Nam Vit Nam (NVN) phòng th ti ch, ch Hoa Kỳ không dùng b binh tn công BVN, tránh khiêu khích Trung Cng, nghĩa là Hoa Kỳ không đánh bc th nam như Triu Tiên.
Phòng th mt vùng đt rng ln nhiu rng núi như NVN rt khó khăn, nht là đ đi phó vi chiến tranh du kích. Du kích là li đánh quy mô nh, không sp thành trn tuyến, di đng nhanh chóng, bt ng đánh nơi ny, phá nơi khác , không theo quy ước nht đnh, trà trn trong qun chúng và da vào qun chúng đ được che ch. Du kích cng sn (CS) hot đng khp nước, núp trong bóng ti, khi n khi hin, nên khó có đi sách hu hiu tiêu dit du kích. Mun chng du kích là phi chn đng ngun tiếp tế cho du kích. Cn chú ý thêm, mt dân quân du kích CS không cn hun luyn chính quy dài ngày, không cn quân trang, quân dng, quân phc, võ khí đy đ theo kiu hin đi.
Ngun tiếp tế võ khí cho du kích CS NVN đến t hu c ca CS là BVN. Nếu không đánh BVN, thì ngun võ khí t BVN c liên tc chuyn mãi vào NVN cho du kích CS khp NVN qua nhiu đường như đường Trường Sơn, đường Lào, đường Cambodia, đường bin. Vì vy không th nào tiêu dit được du kích CS trên toàn cõi NVN nếu không chn đường tiếp tế võ khí t BVN.
Đô đc Ulysses Simpson Grant Sharp, tư lnh Lc lượng Hoa Kỳ ti Thái Bình Dương (t 1964 đến1968) đã tiết l“Chính ph chúng ta [Hoa Kỳ] lp li rõ ràng nhiu ln rng các mc tiêu tranh chp Vit Nam rt gii hn. Chúng ta không được tiêu dit chế đ Hà Ni, không cưỡng ép dân chúng Bc Vit Nam phi thay đi nhà cm quyn, và không tàn phá Bc Vit Nam. Chúng ta ch đơn gin mun Bc Vit Nam ngng điu khin và ym tr Vit cng ni dy trong Nam và đưa lc lượng Bc Vit Nam tr ra Bc. Chiến lược điu khin chiến tranh ca chúng ta phn nh nhng mc tiêu gii hn trên đây.” Nguyên văn: “Our Government has repeatedly made it clear that our objectives in the Vietnam conflict are limited. We are not out to destroy the Hanoi regime, or to compel the people of North Vietnam to adopt another form of government, nor are we out to devastate North Vietnam. We simply want North Vietnam to cease its direction and support of the Vietcong insurgency in the South and take its forces home. Our strategy for the conduct of the war reflects these limited objectives.” (William D. Pawley & Richard R. Tryon, Jr., Why the Communists are Winning as of 1976 and How They Lost in 1990,http://www.gratisbooks.com/.)
Đáng chú ý là ngày 30-4-1964, ngoi trưởng Hoa Kỳ Dean Rusk nh J. Blair Seaborn, trưởng đoàn đi din Canada trong y ban Kim soát Quc tế (International Control Commission), báo cho Hà Ni biết ch trương trên đây ca Hoa Kỳ và đ ngh Hà Ni ngưng ng h CS min Nam đ đi ly vin tr kinh tế. Seaborn trình bày li cho Phm Văn Đng, th tướng BVN ngày 18-6-1964, nhưng BVN không chp nhn. (John S. Bowman (tng biên tp), The Vietnam War, Day by Day, New York: Maillard Press, 1989, tr. 37. Mark Moyar, sđd. tr. 307.)
QUY TC THAM CHIN
Do chiến lược phòng th NVN, Hoa Kỳ ch trương chiến tranh gii hn (limited war), không dùng b binh tn công BVN, tránh s can thip ca Trung Cng như v Triu Tiên. Chính ph Hoa Kỳ còn buc quân đi ca mình phi tuân th nhng quy tc tham chiến (rules of engagement) tc nhng quy tc ng x khi lâm chiến, như mt th cm nang chiến tranh. Nhng quy tc tham chiến nhm hai mc đích chính: 1) Gii hn s hy hoi tài sn và thương vong ca nhng người không v trí chiến đu. 2) Đc bit trong nhng cuc chiến không có gii tuyến rõ ràng như Vit Nam, tránh bn hay tn công lm vào các đơn v bn. (Spencer C. Tucker, Editor, Encyclopedia of the Vietnam War, a Political, Social, and Military History, Volume two, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 1998, tt. 625-626.)
Riêng ti Vit Nam, nhng quy tc tham chiến còn nhm ngăn nga và gii hn nhng ngu biến có th làm bùng n nhng tranh chp bt ng vùng biên gii Hoa Vit hay vùng phi quân s (vĩ tuyến 17), nht là do nhng hot đng ca Không quân. (Spencer C. Tucker, sđd, tt. 625-626.)
Nhng quy tc ny do b Quc phòng son tho, thêm bt tùy hoàn cnh và giai đon, quy đnh nhng hn chế phc tp mà quân đi Hoa Kỳ phi tuân hành các nước Đông Dương.(J. Terry Emerson, How Rules of Engagemnet Lost Vietnam War, Human Events, Vol. 45, No. 20, May 18, 1985.)
Nhng quy tc tham chiến được đ cp trong h sơ ca quc hi Hoa Kỳ, ghi li nhng phát biu ca thượng ngh sĩ Barry Goldwater, đng Cng Hòa, tiu bang Arizona, nhim kỳ 1953-1965 và 1969-1987, ng c viên tng thng, đi din đng Cng Hòa năm 1964, đc bit nhng phát biu ca Goldwater năm 1985, trong Congressional Record-Senate, nhiu s liên tiếp. (Heinonline, Citation: 131 Cong.Res; http://heinonline.org)
Lúc đu (thi tng thng Kennedy), trước năm 1965, nhng Quy tc tham chiến gii hn các cuc tn công ca máy bay Hoa Kỳ như phi công Hoa Kỳ không được phép di bom các dàn ha tin Sam do Liên Xô chế to đang được xây dng, và ch có th tn công khi các dàn ha tin ny hot đng. Phi công và lc lượng trên b không được phép phá hy các phi cơ CS đang đu trên mt đt mà ch được phép tn công các phi cơ có võ trang và nguy him trên không.
Quân đi Hoa Kỳ ch được tn công nhng xe vn ti CS khi đang di chuyn trên đường l, nhưng không được tn công nhng bãi đu xe cách xa l 200 yards (khong 182 mét). Phi công Hoa Kỳ phi lơ qua đi vi tàu bè đang trên đường ti cng Hi Phòng du nhng chiếc tàu ny chuyên ch võ khí có th được dùng đ giết quân đi Hoa Kỳ. (http://centerformoralliberalism.wordpress.com/2009/11/11/why-we-lost-in-vietnam-the-untold-story/<http://centerformoralliberalism.wordpress.com/%202009/11/11/why-we-lost-in-vietnam-the-untold-story/> Steve Farrell, “Why we lost in Vietnam – The Untold Story”, The Moral Liberal, November 11, 1989.)
V sau, qua thi tng thng Lyndon B. Johnson, khi chiến dch Rolling Thunder bt đu oanh tc BVN, phi công Hoa Kỳ được ni rng phn nào t ngày 21-8-1965. Khác vi trước đây, t ngày ny, phi công Hoa Kỳ được phá hy nhng dàn ha tin Liên Xô mà phi công thy được trong các chuyến bay không kích BVN. Điu ny có th gây thương vong cho quân nhân Liên Xô. (John S. Bowman, sđd. tr. 93.
Ai vi phm quy tc tham chiến s b trng pht tùy theo mc đ. Ví d đi tướng John Daniel Lavelle, ch huy Không lc Hoa Kỳ ti Vit Nam, b ct chc tháng 3-1972, h hai cp và v hưu vì ông đã ra lnh oanh kích nhng mc tiêu gii hn, không được quyn oanh kích. (John S. Bowman, sđd. tr.198.) Nhng quy tc tham chiến hn chế các mc tiêu tn công và hn chế nhiu nht các hot đng ca không lc Hoa Kỳ, gii hn vic oanh kích, tránh xa vùng biên gii Hoa Vit.
Trong chiến tranh hin đi, quan trng nht chiến trường là ha lc ym tr. Quân đi CS da trên ha lc ym tr ca xe tăng, thiết giáp. Quân đi Hoa Kỳ da trên ha lc ym tr ca không quân. Các quân chng Hoa Kỳ đu có riêng nhng phi đi chiến đu hay oanh tc. (Ngoài Không quân, B Binh và Hi quân đu có phi cơ.)
Quy tc tham chiến gii hn hot đng ca phi cơ, s gii hn toàn b ha lc ym tr, làm gim sc mnh ca quân đi Hoa Kỳ. Tác gi Steve Farrell, trong sách Why We Lost in Vietnam – The Untold Story, cho rng “These rules insured that we could not win and that the communists could not lose.” (Tm dch: “Nhng quy tc ny bo đm rng quân đi chúng ta [Hoa Kỳ] không th thng mà cng sn không th thua.” (Steve Farrell, Why We Lost in Vietnam – The Untold Story, University of Toronto, School of Continuimg Studies, The Moral Liberal.)
Barry Goldwater, thượng ngh sĩ đng Cng Hòa bang Arizona, gi đây là “no win policy” (chính sách không thng). (The Bryan Times, Thursday April 17, 1975, tr. 6. http://news.google.com/newspapers.)
HOA KỲ NGĂN CHN CH TRƯƠNG BC TIN
Đánh rn phi đánh đu. Bng cây phi đào tn gc. Mun dp du kích CS ti NVN, thì phi tn công sào huyt ca du kích BVN, chn đng hu phương ca CS, chn đng ngun tiếp tế võ khí liên tc ca CS, và buc BVN t b cuc tn công NVN. Nếu không đánh BVN, CS NVN liên tc được tiếp liu v võ khí, kinh tế và c cán b, b đi, và nh thế CS c tiếp tc chiến tranh du kích không ngng ngh, hết ch ny đến ch khác.
Các tướng lãnh Vit Nam Cng Hòa (VNCH) thy rõ điu ny và nhiu ln đ ngh Bc tiến, đánh ra phía bc vĩ tuyến 17, ly thế công làm thế th, buc CSVN phi lui v phòng ng đt Bc, ngưng hoc gim tiếp liu cho du kích min Nam, hoc da vào đó đ thương thuyết vi CS, buc CSBVN chm dt tiếp tế du kích min Nam, như liên quân LHQ đã làm Triu Tiên.
Tuy nhiên Hoa Kỳ ch trương chiến tranh gii hn, không chp nhn kế hoch Bc tiến, không vin tr phương tin cho các kế hoch Bc tiến và chn đng ngay các kế hoch Bc tiến ca quân đi VNCH. Sau đây có th k vài ví d:
Ngày 4-5-1964, trung tướng Nguyn Khánh đ ngh vi đi s Cabot Lodge m rng chiến tranh ra Bc. (Vietnam Task Force – Office of the Secretary of Defence, United States – Vietnam Relations 1945-1967, Washington D.C.: 2011. Part IV. C. 1., p. a-7.) Trong cuc mít-tinh ngày 19-7-1964, th tướng Nguyn Khánh công khai hô hào Bc tiến. (John S. Bowman, The Vietnam War: Day by Day, New York: Mallard Press, 1989, tt. 42.) Kết qu, Nguyn Khánh b các tướng tr đy ra nước ngoài làm đi s. Không biết Hoa Kỳ có nhúng tay vào v ny hay không?
Ngày 1-12-1965, trung tướng Nguyn Chánh Thi, tư lnh Vùng I Chiến thut kiêm tư lnh Quân đoàn I (giáp ranh vi BVN) viết thư cho chính ph, đưa ra đ ngh Bc tiến. Tướng Thi cũng công khai đ ngh vi người M. (Nguyn Chánh Thi, Vit Nam, mt tri tâm s, California: Nxb. Anh Thư, 1987, tt. 319-334.) Tướng Thi sau đó b cách chc vào tháng 3-1966, đưa đến v Biến đng min Trung, và cũng được đưa qua Hoa Kỳ cha bnh “thi mũi”.
Theo hi ký ca cu đi tướng Cao Văn Viên, nguyên là tng tham mưu trưởng quân lc VNCH, thì vào năm 1966, ông đưa ra mt chiến lược 7 đim, trong đó đim th 6 là đ b lên Vinh (tnh Ngh An) hay Hà Tĩnh (tnh Qung Bình). Tuy nhiên kế hoch ny không được thi hành. (Cao Văn Viên, Nhng ngày cui ca Vit Nam Cng Hòa, Washington D.C.: Vietnambibliography, 2003, tr. 288.)
Cũng trong năm 1966, nhn thy quân BVN tiến qua vùng phi quân s, xâm nhp tnh Qung Tr, tư lnh quân đi Hoa Kỳ ti Vit Nam, tướng William Westmoreland đ ngh vi b Quc phòng Hoa Kỳ dùng lc lượng quc tế lp phòng tuyến KANZUS, chn ngang qua khu phi quân s, chng s xâm nhp và bo v min Nam Vit Nam. KANZUS viết tt ca các ch Korea, Australia, New Zealand và United States. Đi s các nước ny ti Sài Gòn đu chp thun kế hoch KANZUS, nhưng kế hoch KANZUS b Washington DC bác b. (William C. Westmoreland, A Soldier Reports, New York: Da Capo Press, 1989, tr. 197.) Westmoreland không gii thích vì sao chính ph Hoa Kỳ t chi. Phi chăng Hoa Kỳ không mun gây s hiu lm v s hin din ca mt lc lượng đa quc ti vùng phi quân s?
Khi m cuc hành quân Lam Sơn 719, tn công qua H Lào tháng 1-1971, tng thng Nguyn Văn Thiu đ ngh vi Hoa Kỳ là VNCH đưa mt sư đoàn tiến qua phía bc vĩ tuyến 17 như mt chiến thut đánh lc hướng CSVN, nhưng Hoa Kỳ không chp thun. (Nguyn Tiến Hưng và Jerrold L. Schecter , H sơ mt dinh Đc Lp, Los Angeles: C & K Promotions, Inc., không đ năm xut bn, tr. 75 và tr. 116.)
Trong mùa hè đ la năm 1972, BVN tràn quân qua vĩ tuyến 17, tn công VNCH. Vin dn lý do ny, Quân đoàn I đưa ra đ ngh đánh thng qua sông Bến Hi, nhm đe da hu c đch, nhưng c vn M không đng ý. Lo ngi Quân đoàn I có th t ý tiến quân ra BVN, các c vn M gii hn vic cp bng tiếp vn cho L đoàn 1 K binh 20 gallons xăng mi ngày cho mt xe, đn pháo binh ch được bn 5 qu mi ngày cho mt khu và ngưng tiếp tế lương khô cho L đoàn. (Hà Mai Vit, Thép và Máu, Thiết giáp trong chiến tranh, Texas: 2005, tr. 103.) Cui năm 1972, Hoa Kỳ rút hết quân khi Vit Nam.
V Không quân, ban đu Hoa Kỳ ch cung cp các chiến đu cơ loi cánh qut cho Không quân VNCH. Trong năm 1965, khi m màn tn công BVN, các phi công VNCH lái các loi máy bay AD5 (2 ch ngi) và AD6 (mt ch ngi) tc khu trc cơ cánh qut Skyraider (Thiên kích), bay xa nht đến Hà Tĩnh, ri li phi quay v lin. Sau năm 1965, Không quân VNCH không còn bay ra BVN na. Khi cung cp phn lc cơ chiến đu cho Không quân VNCH, Hoa Kỳ ch cung cp loi phn lc F-5 và A-37, cha nhiên liu ít, nên không lâu trên không trung và không bay xa được, đ khi tn công đt Bc.
Rõ ràng vì ch trương “chiến tranh gii hn”, Hoa Kỳ không chp nhn tt c nhng kế hoch tn công BVN bng b binh như Triu Tiên. Nếu không tn công hu c CSVN BVN đ CSVN lui v thế th, chm dt tiếp liu cho CS min Nam, thì không có cách gì có th chn đng nn du kích min Nam và cũng không th chn đng ngun tiếp liu ca CSVN, đ CSVN phi chm dt nhng trn đánh ln trên khp NVN. Các tướng lãnh cm quân Hoa Kỳ, dù thay đi chiến thut, chiến lược, dù được tăng cường ti đa và được trang b ti tân, có th thng chiến tranh quy ước, nhưng cũng không th chn đng chiến tranh du kích ca CSVN.
HOA KỲ LUI QUÂN
Trong khi chiến tranh đang din ra, hai yếu t mi xut hin: 1) Phong trào phn chiến Hoa Kỳ càng ngày càng hot đng mnh m, đòi chm dt chiến tranh, rút thân nhân v nước. Phong trào phn chiến gây xáo trn xã hi Hoa Kỳ không ít trong mt thi gian dài 2) S rn nt gia hai cường quc CS là Liên Xô và Trung Cng càng ngày càng trm trng; cao đim là chiến tranh biên gii Nga-Hoa ngn ngày ti vùng đông bc Trung Hoa trên sông Ussuri (Ô Tô Lý Giang), bùng n ngày 2-3-1969.
Sau khi Richard Nixon cm quyn ngày 20-1-1969, trong niên khóa 1969-1970, xy ra 1,800 cuc biu tình, 7,500 người b bt gi, 247 v đt phá, 462 người b thương mà hai phn ba (2/3) là cnh sát và 8 người chết. Nn bo đng tr thành mt bnh dch trên toàn quc HK. T tháng 1-1969 đến tháng 2-1970 có 40,000 v ném bom, hay âm mưu ném bom, hay đe da ném bom liên h đến chiến tranh, gây thit hi 21 triu M kim, hàng trăm người b thương và 43 người chết. (Richard Nixon, No more Vietnams, London: W. H. Allen, 1986, tr. 126.)
Nixon đưa ra kế hoch “Vit Nam hóa chiến tranh”, chuyn giao công vic chiến đu chng CS cho quân đi NVN và Hoa Kỳ rút quân Hoa Kỳ v nước. Hoa Kỳ cũng gim thiu gn như chm dt vin tr cho NVN. Phong trào phn chiến t t gim dn cho đến khi Hoa Kỳ ký kết hip đnh Paris vi CSVN ngày 27-1-1973.
Trong khi đó, nhn ra được s mâu thun gia Liên Xô và Trung Cng, Hoa Kỳ b rơi Trung Hoa Dân Quc (Đài Loan) và b rơi Vit Nam Cng Hòa (NVN), bt tay vi Trung Cng năm 1971, và nh Trung Cng áp lc BVN ký hip đnh Paris, đ Hoa Kỳ rút quân khi Vit Nam, mà BVN vn lưu quân tiếp tc li NVN và tiếp tc tn công VNCH.
Vì tham vng quyn lc, bành trướng ch nghĩa, cng sn BVN được s vin tr to ln ca Trung Cng, Liên Xô và khi CS, đng binh quyết đánh chiếm NVN. Nam Vit Nam không đ sc chng đ c khi CS, phi nh đến s giúp đ ca Hoa Kỳ và đng minh. Tuy nhiên, khi cn thì Hoa Kỳ đến, tung hô NVN là “tin đn thế gii t do”. Khi không cn thì Hoa Kỳ b cuc ra đi.
Sau hip đnh Paris (27-01-1973), NVN mt mình can đm tiếp tc chiến đu chng li c khi CS đang dn sc cho BVN tn công NVN, thì b trưởng Ngoi giao ca Hoa Kỳ là Henry Kissinger li còn trù o NVN: “Ti sao h không chết l đi cho ri? Điu t nht có th xy ra là h c sng dai dng hoài.”(Li ca Henry Kissinger nói vi Ron Nessen. Ron Nessen thut li trong sách It Sure Looks Different from the Inside, Chicago: Playboy Press, 1978, tr. 98. Nguyn Tiến Hưng trích dn, H sơ mt dinh Đc Lp, Los Angeles: C & K Promotions, INC., 1987, tr. 512.).
Cui cùng, vì thiếu võ khí, đn dược, nhiên liu, NVN sp đ ngày 30-4-1975.
KT LUN
Nói chung, chính sách ca Hoa Kỳ dưới thi bt c tng thng nào cũng ch phc v quyn li ca Hoa Kỳ. Hoa Kỳ can thip vào NVN đ giúp NVN chng li BVN, nhm ngăn chn s bành trướng ca ch nghĩa CS, nht là s bành trướng ca Trung Cng xung Đông Nam Á. Đây là cách Hoa Kỳ phòng th t xa đ CS không lây lan rng ln và lây lan sang tn M Châu.
Do kinh nghim chiến tranh Triu Tiên, Hoa Kỳ quan ngi s can thip ca Trung Cng nên Hoa Kỳ ch giúp NVN phòng th NVN, không đưa b binh tiến ra BVN. Ch khi cn, Hoa Kỳ gi phi cơ oanh tc các mc tiêu quân s BVN. Chng nhng thế, Hoa Kỳ còn ngăn cn sáng kiến ca các tướng lãnh VNCH bc tiến đ chn đng CS min Bc tiếp tế cho du kích CS min Nam. Không đánh BVN đ chn đường tiếp tế cho du kích CS, mà ch phòng th NVN thì không th dit hết du kích được.
Ch trương phòng th NVN, quân đi Hoa Kỳ có th chiến thng tng trn mt, tng nhóm du kích đa phương, mà không tiêu dit được du kích trên toàn quc, không ngăn chn được làn sóng CS đúng như mc đích ban đu. Trong khi đó, s t vong mi ngày mt ít, nhưng “tích tiu thành đa”, lâu ngày cng li thành nhiu, khiến dân chúng Hoa Kỳ hu phương xa xăm lo ngi. Phong trào phn chiến lên cao, làm cho xã hi Hoa Kỳ xáo trn, nht là các đi hc, nơi sinh viên đ tui quân dch.
Cui cùng, không thua trn nào trên chiến trường, nhưng quân đi Hoa Kỳ phi rút lui, xem như Hoa Kỳ tht bi trong ch trương phòng th Nam Vit Nam.
TRN GIA PHNG